Algemene Voorwaarden De Leadsmakelaar

Definities

1. De Leadsmakelaar, gevestigd te Kaatsheuvel onder KvK nr. 74652087. De helpende hand bij business to business Salesactiviteiten. Zakelijke Dienstverlening.

2. Klant: degene met wie De Leadsmakelaar een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: De Leadsmakelaar en klant samen

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, bestellingen, werkzaamheden en overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens van De Leadsmakelaar.

2. Van deze algemene voorwaarden kan door partijen alleen afgeweken worden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3 De Leadsmakelaar sluit de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden uitdrukkelijk uit.

Totstandkoming overeenkomst

1. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt in ieder geval tot stand door ondertekening van offertes of aanbiedingen van De Leadsmakelaar door Klant of doordat De Leadsmakelaar een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Klant.

2. Alle aanbiedingen en offertes van De Leadsmakelaar zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Offertes en aanbiedingen komen te vervallen indien meer dan 14 dagen is verlopen zonder dat acceptatie of bevestiging van de opdracht heeft plaatsgevonden.

Prijzen

1. Alle prijzen die De Leadsmakelaar hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en inclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen die De Leadsmakelaar hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan De Leadsmakelaar te allen tijde wijzigen.

3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door De Leadsmakelaar vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van De Leadsmakelaar, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5. Indien partijen voor een dienstverlening door De Leadsmakelaar een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

6. De Leadsmakelaar is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient De Leadsmakelaar de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt

9. De Leadsmakelaar heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen

10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal De Leadsmakelaar prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

11. De klant heeft het recht om de overeenkomst met de Leadsmakelaar op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

1. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan de Leadsmakelaar betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken zijn overeengekomen of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat De Leadsmakelaar de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

3. De Leadsmakelaar behoudt zich het recht voor om levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen termijn , dan is De Leadsmakelaar gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan De Leadsmakelaar.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag De Leadsmakelaar zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van De Leadsmakelaar onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoeering van de overeenkomst door De Leadsmakelaar, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan De Leadsmakelaar te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan De Leadsmakelaar te verrekenen met een vordering op De Leadsmakelaar.

Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings-en waterschade evenals diefstal:

– Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

– Zaken van De Leadsmakelaar die bij de klant aanwezig zijn

– Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De klant geeft op eerste verzoek van De Leadsmakelaar de polis van deze verzekeringen ter inzage

Garantie

Wanneer partijen een overkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor De Leadsmakelaar enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

1. .De Leadsmakelaar voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2. De Leadsmakelaar heeft het recht om de overgekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na mondeling of schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat De Leadsmakelaar tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat De Leadsmakelaar tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan De Leadsmakelaar.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert De Leadsmakelaar de betreffende bescheiden

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door De Leadsmakelaar redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komende daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen De Leadsmakelaar en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen

2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden , c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.

3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant De Leadsmakelaar schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd

1. de klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Geheimhouding

1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van De Leadsmakelaar ontvangt geheim.

2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende De Leadsmakelaar waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan De Leadsmakelaar schade kan berokkenen.

3. De klant neemt alle benodigde maatregelen om te waarborgen dat hij in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.

4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

– Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

– Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor een duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van De Leadsmakelaar een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van De Leadsmakelaar.

Vrijwaring

De Klant vrijwaart De Leadsmakelaar tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door De Leadsmakelaar geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door De Leadsmakelaar geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant De Leadsmakelaar daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen De Leadsmakelaar uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat De Leadsmakelaar in staat is hierop adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat De Leadsmakelaar gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan De Leadsmakelaar.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling De Leadsmakelaar ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als De Leadsmakelaar een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan De Leadsmakelaar verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid De Leadsmakelaar

1. De Leadsmakelaar is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. De Leadsmakelaar is niet aansprakelijk voor dan wel sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot: a. fouten in het materiaal dat door de klant ter hand is gesteld. b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. c. fouten van door of namens de klant ingeschakelde derden. d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

3. De Leadsmakelaar is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien De Leadsmakelaar aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een factuurbedrag over een periode van maximaal 3 maanden met een maximum van € 1.000,-dat door een gesloten overeenkomst is bekrachtigd en indien kan worden aangetoond dat van de zijde van De Leadsmakelaar sprake is van opzet of grove onachtzaamheid. Benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van De Leadsmakelaar vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer De Leadsmakelaar toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door De Leadsmakelaar niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat De Leadsmakelaar in verzuim is.

3. De Leadsmakelaar heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien De Leadsmakelaar kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van De Leadsmakelaar in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan De Leadsmakelaar kan worden toegerekend in een van de wil van De Leadsmakelaar onafhankelijke situatie, waardoor nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van De Leadsmakelaar kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook-doch niet uitsluitend- gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden: onverwachte stroom-, elektriciteits- ,internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, staking, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor De Leadsmakelaar 1 of meerdere verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat De Leadsmakelaar er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. De Leadsmakelaar is in een overmacht situatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen dan is De Leadsmakelaar daartoe gerechtigd.

Wijziging algemene voorwaarden

1. De Leadsmakelaar is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal De Leadsmakelaar zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van De Leadsmakelaar.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat De Leadsmakelaar bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar De Leadsmakelaar is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 21 mei 2019